ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 παρουσιάζει 13 θεματικά καθεστώτα που παρέχουν κρατικές ενισχύσεις για ιδιωτικές επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Σε συνδυασμό με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027, ο νόμος αυτός αποβλέπει στην αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, την υποστήριξη νέας επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Ο στόχος του νόμου είναι να ενισχύσει λιγότερο ευνοημένες περιοχές και περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα πολιτικής κινήτρων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συνδυάζοντάς το με άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να παρέμβει συστηματικά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας οφέλη στο οικονομικό πεδίο, την περιφερειακή σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή.

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν, με κύριο σκοπό την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών σε πολλούς τομείς της οικονομίας
 • Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
 • Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία
 • Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 • Μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να υπάρξει ειδική αντιμετώπιση σε επενδυτικά σχέδια που επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές οικονομίες, αλλά και γενικότερα την άνοδο των οικονομικών κλαδικών δεικτών
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι αυτά της:

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιχορήγησης
 • Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι ρυθμίσεις για τα καθεστώτα ενισχύσεων προβλέπουν, κατά κύριο λόγο ότι οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους, ενώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων, περιλαμβανομένης και της επιχορήγησης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;