Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ / ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝOΜΟΣ

Σκοπός του Αναπτυξιακού / Επενδυτικού Νόμου είναι η ενίσχυση των Επενδυτικών Σχεδίων των επιχειρήσεων, που προτίθενται να πραγματοποιήσουν Μεγάλες,  Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σε υλικά και άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού.

ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Προκηρύχθηκαν τέσσερα νέα Προγράμματα Επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση από 40% έως και 100% υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων με προϋπολογισμούς που φτάνουν τις 200.000€.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 16 μέτρα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα σχέδια βελτίωσης, την εγκατάσταση των νέων αγροτών (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, τη μεταποίηση, τα βιολογικά, την εξισωτική κλπ. Συνολικά τα ποσά που θα δοθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

HORIZON 2020

Το πρόγραμμα Horizon 2020 (Oρίζοντας 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.