ΕΣΠΑ | ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2024


Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.


Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις


Επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση, που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργα έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε συνεργασία με τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση.


Ερευνητικοί Οργανισμοί όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης:

 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης καθορίζεται από:

 • τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) κάθε ενότητας εργασίας του έργου
 • το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Η ένταση ενίσχυσης ενός δικαιούχου είναι ίση για όλες τις κατηγορίες δαπάνης που συμπεριλαμβάνει κάθε διαφορετική ενότητα εργασίας του προτεινόμενου έργου.


Στην περίπτωση συνεργατικών έργων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης.

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω:


I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις | 800.000€

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς | 2.000.000€

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων | 2.000.000€

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις | Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»


Με τους ακόλουθους περιορισμούς:

 • ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης σε μία αίτηση χρηματοδότησης, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επιχειρήσεων στα συνεργατικά σχήματα είναι 30% επί του προϋπολογισμού.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε (5) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθόλη τη διάρκεια της Δράσης.


Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης (δεν εκκρεμεί διαδικασία ένστασης) μιας Αίτησης Χρηματοδότησης η απορριφθείσα Αίτηση δεν προσμετράται στο όριο των πέντε (5) Αιτήσεων.


Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός.

Η ενίσχυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.


Οι επιλέξιμες δαπάνες στη δράση είναι οι εξής:
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Αποσβέσεις Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

Δεν είναι επιλέξιμες:
 • Οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας
 • Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου
Συγκριτική Αξιολόγηση: Παρέμβαση Ι & ΙΙ
Άμεση (FiFo) Αξιολόγηση: Παρέμβαση ΙΙΙ & IV
Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 06/06/2024 και ώρα 12:00
Λήξη Υποβολών:
 • Παρέμβαση Ι : Τετάρτη, 10/07/2024 και ώρα 15:00
 • Παρέμβαση ΙΙ : Τετάρτη, 17/07/2024 και ώρα 15:00
 • Παρέμβαση ΙΙΙ & IV: θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 27/11/2024 και ώρα 15:00