Αναπτυξιακός Νόμος | Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα | 2η Προκήρυξη


Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.


Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.


Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

      • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
      • Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης.
      • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων
      • Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
      • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης
      • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
      • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
      • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης
      • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

     • τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ),
     • τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
      • 1. δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών
      • 2. λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης
      • 3. δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης
      • 4. δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων
     • τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
     • τις δαπάνες για επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗLEASING
ΜΙΚΡΗ100%80%
(100% υπο προϋποθέσεις)
100%
ΜΕΣΑΙΑ80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
ΜΕΓΑΛΗ80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο για πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις: € 3.000.000

Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο για μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις: € 5.000.000

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΓΑΛΗΜΕΣΑΙΑΜΙΚΡΗ & ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ50%60%70%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ50%60%70%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ50%60%70%
ΗΠΕΙΡΟΣ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ50%60%70%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ40%50%60%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ40%50%60%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ40%50%60%
ΚΡΗΤΗ40%50%60%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ40%50%60%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ40%60%70%
ΒΟΙΩΤΙΑ40%50%60%
ΦΘΙΩΤΙΔΑ40%50%60%
ΕΥΒΟΙΑ40%50%60%
ΦΩΚΙΔΑ40%50%60%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ30%40%50%
ΑΤΤΙΚΗ (Δυτικός τομέας Αθηνών)15%25%35%
( 305 Ανατολική Αττική - 306 Δυτική Αττική - 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΗΣΟΙ)25%35%45%


Προθεσμίες Υποβολής

Ημερομηνία Έναρξης: 01/06/2023

Ημερομηνία Λήξης: 29/09/2023