Υπηρεσίες

1. Επενδυτικά Σχέδια

Ο τομέας αυτός ασχολείται με την εκπόνηση των οικονομοτεχνικών μελετών για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων σε εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.

Απευθύνεται σε :

 • Βιοτεχνικές & βιομηχανικές μονάδες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις logistics
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών

Χρησιμοποιεί :

 • Τον Αναπτυξιακό Νόμο, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
 •  Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις των Επιχειρησιακών και
 • Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013,
 • Κοινοτικά Προγράμματα

Αφορά :

 • Επενδύσεις στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε περιοχή επιλέγει ο πελάτης,
 • Επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού, με έμφαση τα Βαλκάνια & την Κύπρο.

2. Τεχνικός Σύμβουλος

Η εταιρεία αναλαμβάνει, είτε μόνη της είτε συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικά σχήματα, τη διαχείριση έργων παρέχοντας υπηρεσίες ως Τεχνικός Σύμβουλος σε δημόσιους φορείς και σε φορείς που έχουν ορισθεί ως ενδιάμεσοι για την υλοποίηση προγραμμάτων.

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την υποστήριξη των φορέων για:

 • Το σχεδιασμό ενός προγράμματος και τη δημιουργία της κατάλληλης μηχανογραφικής υποδομής υποστήριξης του προγράμματος,
 • Την παραλαβή και ταξινόμηση των προτάσεων που υποβάλλονται από τους τελικούς δικαιούχους,
 • Την αξιολόγηση των προτάσεων, υποβοηθώντας το έργο των αξιολογητών που ο φορέας υλοποίησης έχει επιλέξει,
 • Την καταχώρηση σε πληροφοριακά συστήματα των αξιολογήσεων.

3. Διαχείριση & Παρακολούθηση Έργων (Project Management)

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και σε Δημόσιους και σε Ιδιωτικούς Φορείς.
Περιλαμβάνει δυο κύριες φάσεις :

Α) Φάση Σχεδιασμού του έργου
Η εταιρεία σε συνεργασία με τα στελέχη του τελικού δικαιούχου, Ιδιωτικής εταιρείας ή Δημόσιου οργανισμού κλπ, διαμορφώνει τις προδιαγραφές του έργου, δημιουργώντας τα απαραίτητα Τεχνικά Δελτία Έργου. Με βάση αυτά θα γίνει η προκήρυξη του έργου, η τεχνική αξιολόγηση και η τελική κατακύρωση. Είναι εύλογο ότι οι διαδικασίες διαφοροποιούνται και από το μέγεθος του έργου και από τον τελικό δικαιούχο (ιδιωτικό ή δημόσιο) και από τον φορέα χρηματοδότησης.

Β) Φάση Υλοποίησης του Έργου
Η παρακολούθηση του έργου αναλύεται σε :

 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπου ελέγχεται η υλοποίηση του έργου με βάση τις προδιαγραφές,
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου, όπου ελέγχονται οι χρηματοοικονομικές συνιστώσες του έργου.

Περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των εκθέσεων προόδου, των εκθέσεων τροποποίησης, την ενδιάμεση ολοκλήρωση και την τελική ολοκλήρωση, σύμφωνα πάντα με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου.
Η Datacon αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του μέχρι το τελικό κλείσιμο του φακέλου.

4. Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (MIS)

Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης ( M.I.S ) :

α) Στοχεύει στην:

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
 • Πραγματική μείωση του κόστους λειτουργίας
 • Εξορθολογισμό των διαδικασιών της επιχείρησης.

β) Βασίζεται σε τρεις κύριους παράγοντες οι οποίοι είναι :

 • Οι απαιτήσεις πληροφόρησης των διοικητικών στελεχών της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να είναι σαφείς, διακριτές, διαχρονικά σταθερές για να εμπεριέχουν και στατιστικά χρήσιμα στοιχεία, ιεραρχημένες και ως προς την σπουδαιότητά τους και ως προς ποια στελέχη απευθύνονται.
 • Οι δυνατότητες του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος και το πλήθος των πληροφοριών που είναι καταχωρημένες σ΄ αυτό, έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες έγκαιρα, επίκαιρα και σωστά και  εύκολα κατανοήσιμες.
 • Η σχέση κόστους / ωφέλειας για την δημιουργία, λήψη, επεξεργασία και χρησιμοποίηση της κάθε πληροφορίας.
 • Το Ενιαίο και Ολοκληρωμένο M.I.S είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με την πορεία της επιχείρησης. Είναι ανοικτό για να μπορεί να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις.

Ένα σωστά λειτουργών M.I.S προϋποθέτει την σε βάθος εκπαίδευση του προσωπικού στις διαδικασίες του και την χρησιμοποίησή του.

5. Εφαρμογή Συστημάτων Πιστοποίησης Ποιότητας

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Datacon στον συγκεκριμένο τομέα αφορούν την εκπόνηση μελετών εφαρμογής συστημάτων ποιότητας όπως:

 • ISO 9000-2001: Σύστημα πιστοποίησης διαδικασιών, λειτουργιών και ενεργειών επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών,
 • H.A.C.C.P.: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας εταιρειών τροφίμων και ποτών,
 • ISO 14001: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων,
 • ISO 18001: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους,

Απευθύνεται σε μια ευρύτατη γκάμα επιχειρήσεων, όπως εμπορικές, βιομηχανικές, τουριστικές και υπηρεσιών.

6. Εκπόνηση Ειδικών Μελετών

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών στους τομείς:

α) Οργάνωση Παραγωγής :

 • Δημιουργία Συνταγολογίων & Φασεολογίων,
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Αριστοποίηση Ενδοδιακινήσεων,
 • Διασύνδεση με το διοικητικό τμήμα της μονάδας

β) Ανάπτυξη Κοστολογικού Μοντέλου

 •   Αναλυτική Παρακολούθηση Κόστους υλικών, εργασίας και άμεσων εξόδων για τη διαμόρφωση του βιομηχανικού κόστους,
 • Καταλογισμός σε κέντρα κόστους και φορείς κόστους,
 • Αναλυτική Παρακολούθηση έμμεσων εξόδων, διοικητική, χρηματοοικονομική κλπ,
 • Διασύνδεση με τα επιμέρους συστήματα της παραγωγικής διαδικασίας.