ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σε ποιους απευθύνεται

 • Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Βιοτεχνικές & βιομηχανικές) & επιχειρήσεις logistics
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών σε όλους τους κλάδους της Οικονομίας
 • Αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Προαξιολόγηση και εκτίμηση βαθμολογίας που μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του επενδυτή-φορέα της επένδυσης και των κριτηρίων που ανακοινώνονται για κάθε πρόγραμμα.
 • Σύνταξη και Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιχορηγούμενα προγράμματα (δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου της πρότασης, ηλεκτρονική υποβολή στο εκάστοτε πληροφοριακό σύστημα/πλατφόρμα καθώς και κατάθεση έντυπου φακέλου στην περίπτωση που ζητείται ως απαιτούμενο στοιχείο).
 • Καθοδήγηση των πελατών κατά την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου, με μεθοδικότητα ώστε να ολοκληρώνεται η επένδυση στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος της, με τη μέγιστη απορρόφηση της επιχορήγησης και την καλύτερη χρηματοροή για την επιχείρησή τους.
 • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.
 • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας.

Η γνώση των ιδιαιτεροτήτων και των χαρακτηριστικών του κάθε προγράμματος, αποτελεί το ισχυρό σημείο της επιχείρησης και βοηθά στο να παρέχεται αξιόπιστη υποστήριξη κατά την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στοχεύοντας πάντα στην έγκριση προς επιχορήγηση του εκάστοτε  επενδυτικού σχεδίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας:

 • για νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης, Horizon Europe για την υλοποίηση έργων πράσινης ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας κ.λπ., προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων.
 • για προγράμματα επιδότησης επιτοκίου μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

Φάση Σχεδιασμού του έργου

Η εταιρεία σε συνεργασία με τα στελέχη του τελικού δικαιούχου, Ιδιωτικής εταιρείας ή Δημόσιου οργανισμού κλπ, διαμορφώνει τις προδιαγραφές του έργου, δημιουργώντας τα απαραίτητα Τεχνικά Δελτία Έργου. Με βάση αυτά θα γίνει η προκήρυξη του έργου, η τεχνική αξιολόγηση και η τελική κατακύρωση. Είναι εύλογο ότι οι διαδικασίες διαφοροποιούνται και από το μέγεθος του έργου και από τον τελικό δικαιούχο (ιδιωτικό ή δημόσιο) και από τον φορέα χρηματοδότησης.

Φάση Υλοποίησης του Έργου

Η παρακολούθηση του έργου αναλύεται σε:
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπου ελέγχεται η υλοποίηση του έργου με βάση τις προδιαγραφές,
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου, όπου ελέγχονται οι χρηματοοικονομικές συνιστώσες του έργου.

Περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των εκθέσεων προόδου, των εκθέσεων τροποποίησης, την ενδιάμεση ολοκλήρωση και την τελική ολοκλήρωση, σύμφωνα πάντα με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου.
Η Datacon αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του μέχρι το τελικό κλείσιμο του φακέλου.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Ν.4738/20

Φάση Σχεδιασμού του έργου

Η εταιρεία, σε συνεργασία με τον οφειλέτη, προχωρά στην αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, Με βάση το σύντομο ιστορικό του οφειλέτη (εταιρείας ή φυσικού προσώπου), το σύνολο των οφειλών, το διαθέσιμο εισόδημα και την περιουσιακή κατάσταση, πραγματοποιείται η τεχνική αξιολόγηση.

Υποβολή αίτησης

Ανάλυση οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, εκπόνηση μελέτης και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου υποβολής, στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Ν.4738/20. Σε συνέχεια των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τη φάση του σχεδιασμού, καταρτίζεται το αναλυτικό πλάνο αποπληρωμής των οφειλών.

Υποστήριξη αίτησης

Κατά τη διαδικασία ελέγχου του φακέλου υποβολής, η εταιρεία μας σας υποστηρίζει με την παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών και αναλύσεων που θα ζητήσει ο εκάστοτε Πιστωτής ή θα απαιτηθούν εκ της διαδικασίας.
Η Datacon αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του μέχρι την ολοκλήρωση της αίτησης και την επίτευξη πρότασης ρύθμισης των οφειλών σας από τους πιστωτές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

Φορολογικά Κίνητρα

Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας είναι οι δημιουργικές εργασίες που αναλαμβάνονται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, την τεκμηρίωση και χρήση αυτού του αποθέματος της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρμογών.

Η έρευνα διακρίνεται σε:

 • Βασική έρευνα
 • Εφαρμοσμένη έρευνα
 • Πειραματική ανάπτυξη

Υποβολή Αίτησης

Δημιουργία του σχετικού φακέλου της πρότασης σε συνεργασία με το τεχνικό και οικονομικό τμήμα της αιτούσας επιχείρησης και υποβολή του σχετικού φακέλου στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) πριν την υποβολή της αρχική φορολογικής δήλωσης.

Υποστήριξη της επιχείρησης

Κατά τη διαδικασία ελέγχου του φακέλου υποβολής, η εταιρεία μας σας υποστηρίζει με την παροχή διευκρινήσεων, πρόσθετων πληροφοριών που δύναται να ζητήσει η ΓΓΕΚ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εκπόνηση μελετών εφαρμογής συστημάτων ποιότητας

 • ISO 9000-2001: Σύστημα πιστοποίησης διαδικασιών, λειτουργιών και ενεργειών επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών,
 • H.A.C.C.P.: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας εταιρειών τροφίμων και ποτών,
 • ISO 14001: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων,
 • ISO 18001: Σύστημα πιστοποίησης ποιότητας ασφάλειας και υγιεινής στους εργασιακούς χώρους.

Απευθύνεται σε μια ευρύτατη γκάμα επιχειρήσεων, όπως εμπορικές, βιομηχανικές, τουριστικές και υπηρεσιών.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τομέας Οργάνωση Παραγωγής

 • Δημιουργία Συνταγολογίων & Φασεολογίων
 • Προγραμματισμός Παραγωγής
 • Αριστοποίηση Ενδοδιακινήσεων
 • Διασύνδεση με το διοικητικό τμήμα της μονάδας

Τομέας Ανάπτυξη Κοστολογικού Μοντέλου

 • Αναλυτική Παρακολούθηση Κόστους υλικών, εργασίας και άμεσων εξόδων για τη διαμόρφωση του βιομηχανικού κόστους,
 • Καταλογισμός σε κέντρα κόστους και φορείς κόστους,
 • Αναλυτική Παρακολούθηση έμμεσων εξόδων, διοικητική, χρηματοοικονομική κλπ,
 • Διασύνδεση με τα επιμέρους συστήματα της παραγωγικής διαδικασίας.