ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ | ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ


Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης. Στόχος είναι η στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών που επηρεάζονται από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα εμπίπτουν υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). (περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Μεγαλούπολης, Βορείου & Νοτίου Αιγαίου. Σημείωση: θα προσδιορίζονται από την πρόσκληση)

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων.
  • Κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων.
  • Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες για καινοτομία, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.
 2. Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

  • δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ,
  • δαπάνες για καινοτομία στις ΜμΕ ,
  • δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις,
  • δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
  • δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
  • δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε. και την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές,
  • δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων της και
  • δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση .

 

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗLEASING
ΜΙΚΡΗ100%100%100%
ΜΕΣΑΙΑ100%100%
ΜΕΓΑΛΗ100%100%

Τα ποσοστά αναφέρονται επί του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΓΑΛΗΜΕΣΑΙΑΜΙΚΡΗ & ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ50%60%70%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ50%60%70%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ50%60%70%
ΗΠΕΙΡΟΣ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ50%60%70%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ40%50%60%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ40%50%60%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ40%50%60%
ΚΡΗΤΗ40%50%60%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ40%50%60%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ40%60%70%
ΒΟΙΩΤΙΑ40%50%60%
ΦΘΙΩΤΙΔΑ40%50%60%
ΕΥΒΟΙΑ40%50%60%
ΦΩΚΙΔΑ40%50%60%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ30%40%50%
ΑΤΤΙΚΗ (Δυτικός τομέας Αθηνών)15%25%35%
( 305 Ανατολική Αττική - 306 Δυτική Αττική - 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΗΣΟΙ)25%35%45%