Αναπτυξιακός Νόμος | Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων


Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς:

 • Της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,
 • της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων,
 • της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων
 • Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Αγορά λοιπού εξοπλισμού
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης
 • Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, και συγκεκριμένα δαπάνες για:
  • Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
  • συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

 

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ),
 •  τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,
 •  τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
 •  τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
 • τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων,
 • τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
 • τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση,
 • τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις  και
 • τις δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία.

 

ΕΙΔΗ, ΕΝΤΑΣΗ & ΠΟΣΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗLEASING
ΜΙΚΡΗ100%80%
(100% υπο προϋποθέσεις)
100%
ΜΕΣΑΙΑ80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
ΜΕΓΑΛΗ80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)

ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

 

* Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης στο 100 % του χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

 1. Υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:
  • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
  • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
  • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, και
  • Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές(Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
  • που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
 2.  Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 3. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 • Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.
 • Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο: € 10.000.000

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης: 03/10/2022

Ημερομηνία Λήξης: 30/12/2022

 

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΓΑΛΗΜΕΣΑΙΑΜΙΚΡΗ & ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ50%60%70%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ50%60%70%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ50%60%70%
ΗΠΕΙΡΟΣ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ50%60%70%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ40%50%60%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ40%50%60%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ40%50%60%
ΚΡΗΤΗ40%50%60%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ40%50%60%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ40%60%70%
ΒΟΙΩΤΙΑ40%50%60%
ΦΘΙΩΤΙΔΑ40%50%60%
ΕΥΒΟΙΑ40%50%60%
ΦΩΚΙΔΑ40%50%60%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ30%40%50%
ΑΤΤΙΚΗ (Δυτικός τομέας Αθηνών)15%25%35%
( 305 Ανατολική Αττική - 306 Δυτική Αττική - 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΗΣΟΙ)25%35%45%