ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ | ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ


Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Ενισχύεται η κάλυψη δαπανών σύστασης των εταιρειών, ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και δαπανών υλοποίησης αρχικών επενδύσεων.

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όσα εμπίπτουν στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Στην πρωτογενή παραγωγή.
 • Στην μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
 • Στην αλιεία.
 • Στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία.
 • Στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό.
 • Στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων
 • των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Δαπάνες εκτος περιφερειακων ενισχυσεων

 • τις δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜμΕ,
 • τις δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • τις δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ,
 • τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της,
 • τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.,
 • τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
 • τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων,
 • τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων καιτις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση της παρ.

 

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

Ειδικά το κίνητρο της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου λαμβάνει τις εξής μορφές:

 • α. Ίδια κεφάλαια ή οιονεί ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.
 • β. δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες αρχικών επενδύσεων χορηγούνται στα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιo: € 5.000.000

 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΓΑΛΗΜΕΣΑΙΑΜΙΚΡΗ & ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ50%60%70%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ50%60%70%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ50%60%70%
ΗΠΕΙΡΟΣ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ50%60%70%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ40%50%60%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ40%50%60%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ40%50%60%
ΚΡΗΤΗ40%50%60%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ40%50%60%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ40%60%70%
ΒΟΙΩΤΙΑ40%50%60%
ΦΘΙΩΤΙΔΑ40%50%60%
ΕΥΒΟΙΑ40%50%60%
ΦΩΚΙΔΑ40%50%60%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ30%40%50%
ΑΤΤΙΚΗ (Δυτικός τομέας Αθηνών)15%25%35%
( 305 Ανατολική Αττική - 306 Δυτική Αττική - 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΗΣΟΙ)25%35%45%