“ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ” – Επιδότηση Πληροφορικής

Έχουν ολοκληρωθεί οι υποβολές και αναμένεται η έκδοση αποτελεσμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 

To “Ψηφιακό Άλμα” πρόκειται για δράση απόλυτα στοχευμένη στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Στόχος είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τη δράση.

 Ι. Δικαιούχοι

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν:

 • τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι την 31/12/2017
 • τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στις ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) όπως αποτυπώνονται στον οδηγό του προγράμματος.

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους. Ενδεικτικά:

 • Μεταποίηση
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Κατασκευές
 • Υγεία
 • Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο (ΚΑΔ 46, 47)
 • Μεταφορά και αποθήκευση (ΚΑΔ 49, 50, 51, 52, 53)
 • Ενημέρωση και Επικοινωνία (ΚΑΔ 58, 59, 60, 61, 62, 63)
 • Επαγγελματικές Επιστημονικές & Τεχνικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ 71, ,72, 73, 74)
 • Διοικητικές & Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ 77, 82)
 • Εκπαίδευση (ΚΑΔ 85)
 • Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας (ΚΑΔ 86, 87, 88)
 • Δημιουργικές Δραστηριότητες – Τέχνες–Διασκέδαση (ΚΑΔ 90, 91)

Στους ανωτέρω κλάδους δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι κωδικοί δραστηριότητας.

 

ΙΙ. Δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Μobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

ΙΙΙ. Προϋπολογισμός Επένδυσης

 • Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί από 55.000€ έως 400.000€.
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης θα είναι 18 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του έργου.

 

IV. Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες:

 • από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Β)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Α)
 • από ψηφιακή βαθμίδα (Β) σε (Α)

*Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

 V. Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ, αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

VΙ. Προθεσμίες Υποβολής

Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από τις 11/6/2018 έως και τις 17/09/2018.

Εάν το επιθυμείτε θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και ενδεχομένως να ορίσουμε μια συνάντηση για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την επιχείρησή σας.