Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης

Το πρόγραμμα έχει κλείσει.


Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να είναι Μικρές, Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις ή μεσαίες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων
 2. να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρης διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017 (για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1/7 έως 30/6 θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2016)
 • Να Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης
 1. να έχουν, εφόσον απαιτείται, την – κατά περίπτωση – απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση
 2. να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Β.Σ.,
 3. να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 1. να μην έχουν υποβληθεί σε βάρος της οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Προϋπολογισμός Επένδυσης

 1. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται, από €5.000 έως €15.000.
 2. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης.

Δαπάνες

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

(Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

 

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

1

Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.
 

2

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
3Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
4Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 

5

Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες) με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 10% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου 

10%

 

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

(Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
2Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)
3Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
4Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)2.000
5Ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)4.500

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών

(Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 40% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
 

 

1

Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ. 

 

3.000

2Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media)1.000€
3Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος1.000€
4Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων2.000€

 

Προθεσμίες Υποβολής

Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από τις από 12/03/2020 έως 12/05/2020 και ώρα 15.00. (οι υποβολές έχουν ολοκληρωθεί).