Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Αναμένεται η προκήρυξη του Β΄ κύκλου του προγράμματος.

Προκύρηξη του προγράμματος σε 2 δράσεις με τις ονομασίες:

α) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Λιανικό Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

β) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»


Α΄ Κύκλος (σε διαδικασία έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων)

Ι. Δικαιούχοι
Α. Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως ακολούθως:
I. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
II. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
Β. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους:
•    Ορυχείων – Μεταλλείων
•    Μεταποίησης,
•    Ενέργειας,
•    Περιβάλλοντος,
•    Κατασκευές
•    Υγεία
•    Χονδρικού Εμπορίου (ΚΑΔ 46)
•    Μεταφοράς και αποθήκευσης (ΚΑΔ 49, 50, 51, 52, 53)
•    Ενημέρωση και Επικοινωνία (ΚΑΔ 58, 59, 60, 61, 62, 63)
•    Επαγγελματικές Επιστημονικές & Τεχνικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ 71, ,72, 73, 74)
•    Διοικητικές & Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ 77, 82)
•    Διοικητικές ψυχαγωγικές, πολιτιστικές & θρησκευτικές υπηρεσίες (ΚΑΔ 84.12.14)
•    Εκπαίδευση (ΚΑΔ 85)
•    Δραστηριότητες Ανθρώπινης Υγείας (ΚΑΔ 86, 87, 88)
•    Δημιουργικές Δραστηριότητες – Τέχνες-Διασκέδαση (ΚΑΔ 90, 91)

Στους ανωτέρω κλάδους δεν είναι επιλέξιμοι όλοι οι κωδικοί δραστηριότητας.

ΙΙ. Δαπάνες
Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:
o    Κτιριακές εγκαταστάσεις  και περιβάλλον χώρος ως 40%
o    Μηχανήματα και εξοπλισμός ως 90%
o    Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
o    Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της  πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
o    Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με  οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες
o    Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
o    Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) ως 24.000€
o    Συστήματα Αυτοματοποίησης
o    Δικαιώματα τεχνογνωσίας
o    Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
o    Προβολή και Προώθηση
o    Αμοιβές Συμβούλων
o    Άυλες Δαπάνες 100% ως και 100.000€

ΙΙΙ. Προϋπολογισμός Επένδυσης

•    Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης αναμένεται να κυμανθεί από 15.000€ έως τον κύκλο εργασιών του 2015 αν αυτός είναι μικρότερος των 200.000€
•    200.000€ αν ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 200.000€.
•    Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 11/2/2016.

IV. Ποσοστά επιδότησης
•    40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
•    50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (τουλάχιστον 1ΕΜΕ)

V. Προθεσμίες Υποβολής
Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από τις 7/4/2016 έως και τις 20/05/2016.

Εάν το επιθυμείτε θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και ενδεχομένως να ορίσουμε μια συνάντηση για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την επιχείρησή σας.


α. Εκδόθηκε η 1η τροποποίηση του οδηγού της δράσης. Μπορείτε να την βρείτε εδώ.


β. 13/5/2016 Παράταση ηλεκτρονικών υποβολών έως 9/6/2016 και ώρα 17:00.


γ. 5/6/2016 Παράταση ηλεκτρονικών υποβολών έως 8/7/2016 και ώρα 17:00.


δ. Έως τις 15/9/2017, με ποινή αποκλεισμού, οι προσωρινοί δικαιούχοι θα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά στους ενδιάμεσους φορείς ανάλογα με την περιφέρεια που ανήκουν.


ε. Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών στο πρόγραμμα Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων έως 29/9/2017