Πρόγραμμα Άνεργοι – Αυτοαπασχολούμενοι Β΄ κύκλος (γ΄φάση)

 

Προκηρύχθηκε ο Γ’ κύκλος του προγράμματος «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» το οποίο αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων ή μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος είναι :

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης),
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας .

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ισότιμο προς αυτά της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης (για τους ανέργους).
 3. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008). Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου. Δύναται να διαθέτουν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας. (π.χ. φαρμακοποιοί).
 4. Να διαθέτουν (ΑΦΜ).
 5. Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας (για τους ελευθέρους επαγγελματίες) και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την υποβολή της αίτησης.
 6. Κατά την ημερομηνία δημοσίευση της Πρόσκλησης (11/02/2016) να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι (για τους ελευθέρους επαγγελματίες)
 7. Ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014,2013 να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση το 2015, τις 22.000 € για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
 8. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις πέραν της ανωτέρω προϋπόθεσης θα πρέπει επίσης ο μέσος όρος του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα δραστηριότητα για τα φορολογικά έτη 2015, 2014, 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.
 9. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας και μόνο αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου.
 10. Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους, επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός.
 11. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 12. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ ( ή 100.000€ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.
 13. Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2013, μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.

 

Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των συνεργασιών δικαιούχων, για κάθε δικαιούχο εταίρο ξεχωριστά.

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 • Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν εταιρεία που θα έχει μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμός.
 • Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια,
 • Θα πρέπει υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου) /δραστηριοτήτων.

Παράδειγμα: Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ ενός οδοντιάτρου και ενός οδοντοτεχνίτη ή μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα, κ.α. Επίσης επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ ενός οικονομολόγου και ενός μηχανικού εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο ειδικοτήτων.

 • Στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα, μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 • Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 • Δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 5.000€ μέχρι 25.000€.
 • Για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000€,
 • Για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000€.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

 • Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 5.000€ , κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.
 • Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 25.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των 25.000 € θεωρείται ως Ιδία Συμμετοχή.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν :

Κατηγορία Ενέργειας – Δαπάνης
Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-
ποσό στον προϋπολογισμό του
επιχειρηματικού σχεδίου
Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες
ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής
τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες
δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
60%
Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής,
λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και
παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής
κατάρτισης)
20% (1.500€ η δαπάνη για τη
σύνταξη, υποβολή &
παρακολούθηση του
προτεινόμενου
επιχειρηματικού σχεδίου)
Δαπάνες προβολής, δικτύωσης 10%
Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού20%
Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση
εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
40%
Προμήθεια αναλωσίμων 15%
Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων) 30%
Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως 12.000€

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από τη ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την Απόφαση Ένταξης είναι επιλέξιμες εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην Δράση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το διάστημα υποβολής προτάσεων Β΄ Κύκλου έχει οριστεί

α) 1η περίοδος: από τις 05/07/2017 έως 09/08/2017. (έχει ολοκληρωθεί)

β)2η περίοδος:  06/09/2017-11/10/2017  (έχει ολοκληρωθεί)

γ) 3η περίοδος 08/11/2017-13/12/2017 (έχει ολοκληρωθεί)

 

Εάν το επιθυμείτε θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και ενδεχομένως να ορίσουμε μια συνάντηση για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την επιχείρησή σας. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία θελήσετε.