ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ: “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”


Προκηρύχθηκε η πρώτη δέσμη δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” προϋπολογισμού 300 εκατ., η οποία διαμορφώνεται σε 3 δράσεις.


Δράση 1η – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ελάχιστος Ενισχυόμενος Π/Υ (ανά αίτηση): 18.000€

Μέγιστος Ενισχυόμενος Π/Υ (ανά αίτηση): 30.000€

Διάρκεια Ολοκλήρωσης: Μέχρι 9 μήνες από την εγκριτική απόφαση

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού
 2. Δαπάνες Λογισμικού
 3. Δαπάνες για Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση

Δραση 2ηΠροηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς αγορές και θα βελτιώσουν την παραγωγικής τους διαδικασία.

Ελάχιστος Ενισχυόμενος Π/Υ (ανά αίτηση): 50.000€

Μέγιστος Ενισχυόμενος Π/Υ (ανά αίτηση): 650.000€

Διάρκεια Ολοκλήρωσης: Μέχρι 15 μήνες από την εγκριτική απόφαση

Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια:

 1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Εξοπλισμός
 2. Εφαρμογές/ λογισμικά
 3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Δράση 3η – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Αφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ελάχιστος Ενισχυόμενος Π/Υ (ανά αίτηση): 200.001€

Μέγιστος Ενισχυόμενος Π/Υ (ανά αίτηση): 1.200.000€

Διάρκεια Ολοκλήρωσης: Μέχρι 18 μήνες από την εγκριτική απόφαση

Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια:

 1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 1. Εξοπλισμός
 2. Εφαρμογές/ λογισμικά
 3. Υπηρεσίες που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.