ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ “ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΜΕ”


ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ  η δεύτερη δέσμη δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” προϋπολογισμού 700 εκατ., η οποία διαμορφώνεται σε 2 δράσεις.


Δράση 1η – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Η παρούσα Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας

Όροι & Προϋποθέσεις

 • Ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα περισσότερα έσοδα να είναι επιλέξιμος.
 • Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες Κτηριακών
 • Δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού (GREEN)
 • Δαπάνες παροχής Υπηρεσιών
 • Δαπάνες μεταφορικών μέσων (GREEN)
 • Δαπάνες μισθολογικού κόστους
 • Δαπάνες έμμεσες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός & Διάρκεια

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 350.000.000€

Ανά επενδυτικό σχέδιο: από 200.001€ έως και 1.000.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης: 2 χρόνια (24 μήνες)


Δράση 2η – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ

Η παρούσα ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Όροι & Προϋποθέσεις

 • Ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα περισσότερα έσοδα να είναι επιλέξιμος.
 • Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες Κτηριακών & περιβάλλοντα χώρου
 • Δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Δαπάνες εξοπλισμού (GREEN)
 • Δαπάνες πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Δαπάνες μεταφορικών μέσων
 • Δαπάνες μισθολογικού κόστους
 • Δαπάνες έμμεσες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός & Διάρκεια

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 350.000.000€

Ανά επενδυτικό σχέδιο: από 30.000€ έως και 200.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης: 2 χρόνια (24 μήνες)