ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027»


ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, ηλικίας και μεγέθους (με εξαίρεση προβληματικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις των οποίων εκκρεμεί σε βάρος εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης της ΕΕ ή των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις) καθώς και
 • Ερευνητικοί οργανισμοί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θεματικοί Τομείς

 • Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 • Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις60.000.000
Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς180.000.000
Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων39.000.000
Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις21.000.000
ΣΥΝΟΛΟ300.000.000

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(ανα Αίτηση Χρηματοδότησης)

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€ (Ενδεικτικά)
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€ (Ενδεικτικά)
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€ (Ενδεικτικά)
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe. (Ενδεικτικά)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα έργα που θα προταθούν θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι παρεμβάσεις 1 και 3, αναμένεται να προκυρηχθούν μέσα στο τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Η παρέμβαση 2 αναμένεται να προκυρηχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Η παρέμβαση 4 αναμένεται να προκυρηχθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2023.