ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Παράταση υποβολών έως 31/1/2020.


Έναρξη Υποβολών στις 04/06/2018.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφερειών και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της (04/06/2018).

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική τους αναβάθμιση.

Δικαιούχοι της Δράσης:

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονική υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης :

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος.

Επιχορηγούμενες δαπάνες:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας :

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός:

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού από

50.000€ έως 400.000€.  Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Όροι και προϋποθέσεις:

 Οι επιχειρήσεις θα πρέπει :

 • Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης,
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας,
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

Επισήμανση:

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

Συμπληρώστε την φόρμα προεπιλεξιμότητας που θα βρείτε στο site μας και εμείς θα πραγματοποιήσουμε για εσάς δωρεάν τον έλεγχο προεπιλεξιμότητας της επιχείρησή σας στο πρόγραμμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.