ΠΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση  νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Έναρξη Υποβολών αιτήσεων: 21/11/2018

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 28/2/2019

Η αξιολόγηση για το σύνολο των προτάσεων θα ξεκινήσει μετά την 1/3/2019.

 Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου.

 Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), στις Τεχνολογίες Πληροφορικές και Επικοινωνιών και νεανική επιχειρηματικότητα, στην υγεία – ευεξία.
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος.
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (2016, 2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Επιχορηγούμενες δαπάνες:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

 • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
 • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξης επιχειρήσεων.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 60%.

Συμπληρώστε την φόρμα προεπιλεξιμότητας που θα βρείτε στο site μας και εμείς θα πραγματοποιήσουμε για εσάς δωρεάν τον έλεγχο προεπιλεξιμότητας της επιχείρησή σας στο πρόγραμμα και θα σας ενημερώσουμε άμεσα ή καλέστε μας στο 210-9313750 για περισσότερες πληροφορίες.