Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -“Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)

Α. “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”– «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

1. Προϋπολογισμός:  10.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης

2. Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες έχουν κλείσει μέχρι τις 31/12/2018 τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

3. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.

4. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων είναι 50%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 60%.

Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ (κανόνας de minimis).

5. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να χωροθετούνται στη Θεσσαλία και να εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο κείμενο της Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της πρότασης.

6. Ως χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

7. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13-07-2018.

8. Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.

9. Υποβολές έως 30-8-2019. Παράταση υποβολών έως 30/9/2019 (νέο). Νέα Παρατάση Υποβολής Προτάσεων έως 31/10/2019.


Β. “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία”- «Ενίσχυση νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

1. Προϋπολογισμός:  10.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης

2. Δυνητικοί δικαιούχοι:Υπο Ίδρυση, Νέες, Νεοσύστατες, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες έχουν μέγιστο έως 31/12/2018 τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

3. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε Σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως 400.000 €.

4. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%.

Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των 200.000€ (κανόνας de minimis).

5. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να χωροθετούνται στη Θεσσαλία και να εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο κείμενο της Πρόσκλησης.

6. Ως χρόνος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, προβλέπεται διάστημα μέχρι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

7. Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 13-07-2018.

8. Η αξιολόγηση των προτάσεων προβλέπεται να γίνει με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης.

9. Υποβολές έως 18-10-2019.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-9313750, 1, 2 ή να στείλετε email στο [email protected] με θέμα “Επανεπενδύω στη Θεσσαλία” ” Υφιστάμενες¨   ή   “Νέες” αναφέροντας τα στοχεία επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε το συντομότερο δυνατό.

Η προαξιολόγηση της πρότασης σας με βάση τα κριτήρια συμμετοχής και βαθμολογίας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.