Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

I. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι :

 1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης..

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιλέξιμος προϋπολογισμός από 15.000 € μέχρι 60.000 €.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

 • Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 15.000€ , κρίνονται μη επιλέξιμα εξ αρχής και δεν μπορεί να υποβληθούν.
 • Στα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 60.000€, το ποσό της Δημόσιας Χρηματοδότησης, πέρα των 60.000€ θεωρείται ως Ιδία Συμμετοχή

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

III. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης, ή να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.
 2. Να διαθέτουν ΑΦΜ,
 3. Κάθε φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας μόνο αίτησης χρηματοδότησης (είτε αυτοτελώς είτε ως εταίρος),
 4. Να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
 5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008), καθ’ όλη τη διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου.
 6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία.
 8. Να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των δράσεων κατάρτισης.
 • Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων για κάθε δικαιούχο/εταίρο ξεχωριστά.
 • Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου ή 2ου βαθμού.
 • Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων

IV. ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.): 60%
 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης)    8% (παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου 1.000€)
 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις: 15%
 4. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού: 30%
 5. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας: 40%
 6. Προμήθεια αναλωσίμων:15%
 7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων): 30%
 8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις:24.000€
 9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας: 20%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής ήτοι 17/4/2016.

V. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από τις 17/03/2016 έως 27/04/2016.

Εάν το επιθυμείτε θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και ενδεχομένως να ορίσουμε μια συνάντηση για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την επιχείρησή σας.


 • Εκδόθηκε η πρώτη τροποποίηση του οδηγού. Μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

 • 25/4/2016: Εκδόθηκε η δεύτερη τροποποίηση του οδηγού. Μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

 •   25/4/2016: Παράταση Ηλεκτρονικής Υποβολής έως 24/5/2016 και ώρα 17:00