ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Α. Ενεργά Προγράμματα

1. Πρόγραμμα Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική τους αναβάθμιση. Πρoυπολογισμός Επένδυσης απο 50.000€-400.000€. Ενίσχυση: 50%. Η δράση είναι ενεργή έως 31/1/2020.

2. Εργαλειοθήκη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. προϋπολογισμός  κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του έργου. Η δράση είναι ενεργή.

3.  Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.

Αφορά στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται, ανάλογα με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση και ανάλογα με το εάν πρόκειται για υφιστάμενη ή νέα επιχείρηση. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών του έργου για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 70% των επιλέξιμων δαπανών για τις νέες επιχειρήσεις. Η δράση είναι ενεργή έως 3/2/2020.

4. «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται, από €5.000 έως €15.000. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, δύναται να ανέλθει στο 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης. Η δράση είναι ενεργή.

 

Β. Κλειστά Προγράμματα

  1. Προκήρυξη προγραμμάτων “Ψηφιακό Άλμα”, “Ψηφιακό Βήμα”. (Σε διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων).
  2. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων. (Σε διαδικασία υλοποίησης).
  3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Σε διαδικασία υλοποίησης).
  4. “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” (Σε διαδικασία υλοποίησης).
  5. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σε διαδικασία υλοποίησης).
  6. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (Σε διαδικασία υλοποίησης).
  7. Δράση 4.2.1. «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020.  (Σε διαδικασία υλοποίησης).
  8. Δράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. (Σε διαδικασία υλοποίησης).
  9. “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ” (Σε διαδικασία ένταξης επενδύσεων στην Παρέμβαση ΙΙ, Έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για τις παρεμβάσεις Ι & ΙΙΙ).
  10.  «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019».

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ