Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων ΜΜΕ στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης


Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.


 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ.

 • Να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο που να αφορά υπό σύσταση επιχείρηση, ίδιος φορέας επένδυσης (επιχείρηση / μέτοχος / εταίρος / ιδιοκτήτης)

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των γεωγραφικών ορίων των παρακάτω περιοχών:
  • Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  • Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
  • Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
  • Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
  • Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Δήμο Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Δήμο Γορτυνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης (δηλαδή τον εν λόγω ΚΑΔ θα πρέπει να τον διαθέτουν πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και αυτός να εμφανίζεται στους ΚΑΔ της επιχείρησης που θα αντληθούν στην ηλεκτρονική αίτηση από την ΑΑΔΕ).

 • Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

 • Να λειτουργούν με μια από τις παρακάτω νομικές μορφές:
  • Ατομική Επιχείρηση
  • Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.)
  • Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές
  • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.)
  • Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.)
  • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
  • Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (Ι.Μ.Ε. Μ.Ε.Π.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε)
  • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
  • Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.)
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ)
  • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)

 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. (ΕΕ)2831/2023 (OJ L 15.12.2023) (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, κατά την ημερομηνία παραχώρησης στην οικέια επιχείρηση του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης ανεξαρτήτως της ημερομηνίας καταβολής της ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στην επιχείρηση, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει σε οποιαδήποτε περίοδο τριών ετών η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 300.000€ (για κάθε νέα χορήγηση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκαν κατά τα προηγούμενα 3 έτη σε κυλιόμενη βάση).

 • Να δεσμευτούν ότι το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου ή/και οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης:
  • Δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Δεν αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες επενδυτικού σχεδίου σε άλλη δράση που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • Εφόσον λάβει χώρα έγκριση και για το διάστημα εκείνο που αποτελούν εγκεκριμένες δαπάνες του προς υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, δεν θα υποβληθούν προς ένταξη ή πιστοποίηση σε επενδυτικό σχέδιο άλλης δράσης που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 • Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου.

 • Η αίτηση χρηματοδότησης να περιέχει δαπάνες που συνδέονται με τις υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται ως δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, κατά το στάδιο της υποβολής απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση.

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

 • Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 • Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

 • Η αίτηση χρηματοδότησης να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο συνολική βαθμολογία 65 στα κριτήρια βαθμολόγησης. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ αν δεν καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση.

 • Να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης της επιχείρησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).

 • Να δεσμευτούν ότι θα διατηρήσουν την αύξηση που θα δηλώσουν και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο βαθμολόγησης της αίτησης, τουλάχιστον για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Ο Ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή ο Νόμιμος Εκπρώσοπος της εταιρίας να δεσμευτει ότι η δηλωθείσα στην αίτηση, εταιρική/μετοχική σύνθεση της επιχείρησης θα παραμείνει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την τελική καταβολή/αποπληρωμή της Δ.Χ.

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται η χρήση των παγίων στοιχείων της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι είναι δυνατή η εκμετάλλευση των προς πιστοποίηση δαπανών της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, οι εν λόγω δαπάνες θα περικόπτονται και δύναται να υπάρξει ανάκληση της απόφασης ένταξης.
 • Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθεπερίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000€. Αιτήσεις χρηματοδότησης με υποβαλλόμενο προϋπολογισμό μικρότερο των 20.000€ είναι μη επιλέξιμες και δεν δύνανται να υποβληθούν.


Γεωγραφική ΕνότηταΝέες & Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις
Π.Ε. Κοζάνης4.200.000 €
Π.Ε. Φλώρινας4.200.000 €
Π.Ε. Καστοριάς2.800.000 €
Π.Ε. Γρεβενών2.800.000 €
Δήμος Μεγαλόπολης3.000.000 €
Δήμος Οιχαλίας3.000.000 €
Δήμος Γορτυνίας3.000.000 €
Δήμος Τριπόλεως3.000.000 €
Σύνολο 20.000.000 €

Η διάρκεια υλοποίησης μιας πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.


Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους, είτε με τραπεζικό δανεισμό, είτε με συνδυασμό και των δύο.


Η καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής της δικαιούχου επιχείρησης αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών, κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.


 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Δαπάνες για Κτίρια & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Έμμεσες Δαπάνες

Το επενδυτικό σχέδιο και κάθε επί μέρους δαπάνη του, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου.


Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου Π/Υ αυτής: Θα πρέπει να τηρείται η υλοποίηση δαπανών για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθούν δαπάνες αθροιστικού ύψους 30% τότε το ποσοστό της Δ.Χ. θα μειώνεται ανάλογα προκειμένου να τηρείται η ποσόστωση του 30% των προαναφερθέντων δαπανών επί του επιχορηγούμενου Π/Υ.

 • Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου

 • Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία

 • Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης - Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με Κύκλο Εργασιών κατά την τελευταία 2ετία

 • Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027

 • Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)

 • Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας)
Έναρξη υποβολών: 08/02/2024 και ώρα 13:00
Λήξη Υποβολών: 08/04/2024 και ώρα 15:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).


Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται/αξιολογούνται/βαθμολογούνται βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και των βαθμολογούμενων κριτηρίων της Πρόσκλησης.