Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού στην περιοχή ΟΧΕ Μάνης

Η δράση είναι κλείστη.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιοχή Παρέμβασης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης (Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρο
 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα)
 • Λογισμικό – Υπηρεσίες Λογισμικού (λογισμικό, ιστοσελίδα, eshop (πέραν της ιστοσελίδας)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση τους στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
 • Λειτουργικές δαπάνες

Δικαιούχοι 

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Όροι και Προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας προκήρυξης.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις.
 • Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχειρήσεις όπως ορίζονται (Παράρτημα IV).
 • Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Μάνης
 • Να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή Β (νέες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Περίοδος υποβολής

26/5/2021 έως 26/8/2021

Προϋπολογισμός

1.000.000 ευρώ.