Ενίσχυση σε ΤΠΕ πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας

Νέο: Παράταση υποβολών έως 3/2/2020.


Η δράση με τίτλο «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και συστημάτων αυτοματισμού» αφορά στη στήριξη υφιστάμενων και νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) στην παραγωγική τους διαδικασία.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά Υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2017 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και έχουν το πολύ μια πλήρη (ετήσια) κλεισμένη διαχειριστική χρήση μέχρι 31/12/2017.

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης/ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr.

 Διευκρινίζεται ότι:

 • Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
 • Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

I. Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).
 2. Να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της προκήρυξης.
 • Να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 1. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις (ετήσιες) διαχειριστικές χρήσεις έως τις 31/12/2017, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία (υφιστάμενες επιχειρήσεις) ή να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης έχοντας κλείσει το πολύ μια (1) πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση έως τις 31/12/2017 (νέες επιχειρήσεις).

ΙΙ. Δαπάνες

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών διαρθρώνονται ως εξής:

 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
 • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (digital marketing, προώθησης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτκικής ασφάλειας, υποστήριξης)
 • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

 Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (02/07/2019).

 ΙΙΙ. Προϋπολογισμός Επένδυσης

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται, ανάλογα με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση και ανάλογα με το εάν πρόκειται για υφιστάμενη ή νέα επιχείρηση:

 • Μεταποίηση (Κλάδοι 10 – 33): Υφιστάμενες: από €7.000 έως €200.000, Νέες: από €5.000 έως €150.000
 • Τουρισμός (Κλάδος 55 – Καταλύματα): Υφιστάμενες: από €3.000 έως €80.000, Νέες: από €3.000 έως €70.000
 • Λοιπές δραστηριότητες: Υφιστάμενες: από €3.000 έως €50.000, Νέες: από €3.000 έως €40.000

Η Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης θα είναι 18 μήνες από την ημερομηνία απόφασης ένταξης, ενώ δαπάνες τουλάχιστον

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών του έργου για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 70% των επιλέξιμων δαπανών για τις νέες επιχειρήσεις.

 IV. Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του προγράμματος

V. Προθεσμίες Υποβολής

Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από τις από 11/7/2019 έως 1/11/2019

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα 210-9313450 έως 2.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας του δικαιούχου στη δράση παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.