Ενίσχυση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο μέσω της Δράσης 4.2.1

1. Ταυτότητα της δράσης

Το υπομέτρο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και στοχεύει μεταξύ άλλων στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων αυτών καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.

2. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επιλέξιμη/ες:

 • πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και Μεγάλες επιχειρήσεις.
 • κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

3. Προϋπολογισμός έργων

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.890.000 € (τρία εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ)

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων δύναται να είναι απο 100.000€ έως 599.999,99€.

4. Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής και Ποσοστό επιδότησης

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD / LEADER ) του ΠΑΑ 2014-2020, δηλαδή:

 • Δημοτική Κοινότητα Άργους
 • Δημοτική Κοινότητα Ναυπλιέων
 • Δημοτική Κοινότητα Τριπόλεως εκτός περιοχής Μηλιάς
 • Τοπική Κοινότητα Ευάνδρου της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Τοπική Κοινότητα Θάνα της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Τοπική Κοινότητα Μάκρης της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Τοπική Κοινότητα Μερκοβουνίου της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Τοπική Κοινότητα Παλλαντίου της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Τοπική Κοινότητα Πελάγους της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Τοπική Κοινότητα Περθωρίου της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Τοπική Κοινότητα Σκοπής της Δ. Ε. Τρίπολης
 • Δημοτική Κοινότητα Κορίνθου
  • Περιοχή Βελινιάτικα της Τοπικής Κοινότητας Άσσου
  • Οι περιοχές Άγιος Κοσμάς, Δάφνη, Ι. Μ Αγίας Τριάδος, Κάτω Εξαμίλια, Αγία Παρασκευή, Άγιος Δημήτριος, Θυμαριώνα, Πανόραμα της Δ.Ε Κορίνθου
  • Οι περιοχές Μονή Ταξιαρχών, Άνω Αλμυρή, Θυμέλη, Νέα Αλμυρή, Ντράσσα, Αρακούκια της Δ.Ε. Σαρωνικού της Π.Ε. Κορινθίας.
  • Οι περιοχές Άγιος Βλάσσης, Μονή Αγίας Μαρίνης, Άγιος Πέτρος, Ήλιος της Δ.Ε. Σολυγείας της Π.Ε. Κορινθίας
  • Η Μονή Οσίου Παταπίου της ΔΕ Λουτρακίου – Περαχώρας της Π.Ε. Κορινθίας
  • Η Μονή Φενεού της ΔΕ Φενεού της Π.Ε . Κορινθίας
 • Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών
 • Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτα

Σημείωση: Το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης προσαυξάνεται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1., υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Οι συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών που επιθυμούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και παράλληλα έχουν ενισχυθεί από άλλο πρόγραμμα ως συγχώνευση οργάνωσης παραγωγών, προσκομίζουν σχετική απόφαση με το ποσοστό χρηματοδότησής τους, προκειμένου να υπολογιστεί ορθά το ποσοστό χρηματοδότησης που θα λάβουν από το ΕΓΤΑΑ.

5. Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο των Δράσεων του υπομέτρου 4.2 ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στις εξής κατηγορίες:

Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:

Οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου,
 • ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης,
 • βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων και διασποράς τους σε γεωργική γη,
 • ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων
  • οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 1069/2009 και Καν. (ΕΚ) 142/2011), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής επιδοτούνται μόνο οχήματα που θα εγκριθούν για τη μεταφορά (Ζωικών Υποπροϊόντων) ΖΥΠ κατηγορίας 1 που οι ιδιοκτήτες τους θα αναλάβουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα νεκρά ζώα από εκτροφές που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την οποία θα δεσμευτούν, προκειμένου να τα διαχειριστούν στην επιχείρησή τους. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
 • Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 • Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

6. Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • Το Μέτρο αποτελείται από τις εξής δράσεις και επιλέξιμους κλάδους προς ενίσχυση στο πλαίσιο κάθε δράσης έχουν ως εξής:α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (εξαιρούνται οι ιδρύσεις σφαγίων)

  β) Γάλα

  γ) Αυγά

  δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα

  ε) Ζωοτροφές

  στ) Δημητριακά

  ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

  η) Οίνος

  θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

  ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

  ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

  ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό

  ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

  Σημαντική Σημείωση:

  Στο πλαίσιο της Δράσης δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου μόνο μία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ και η αίτηση στήριξης αυτή αφορά μία συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης. Ως περιοχή υλοποίησης νοείται η Περιφερειακή Ενότητα που υλοποιείται η επένδυση.

  Η αίτηση στήριξης μπορεί να αφορά περισσότερους από έναν από τους παραπάνω κλάδους με τις ακόλουθες  δραστηριότητες ή εξαιρέσεις:

  1. ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:
  2. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.
  • Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση σφαγείων.
  1. Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.

  Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην

  1. περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου δύναται να θεωρηθεί επιλέξιμη, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της Δράσης
  2. δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων.
  • Β. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%. Οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
  • Γ. Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών δεν επιτρέπεται αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%.

7. Ημερομηνία υποβολής προτάσεων

 • Για το μέτρο 4.2.1 το χρονικό διάστημα υποβολών έχει ήδη ορισθεί από 05/2/2020 έως 04/5/2020 (και ώρα 13:00)

8. Διάρκεια έργων -Κριτήρια αξιολόγησης

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες
 • Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και διενεργείται ηλεκτρονικά. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής:
  • Κριτήριο 1: Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
  • Κριτήριο 2: Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
  • Κριτήριο 3: Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ).
  • Κριτήριο 4: Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
  • Κριτήριο 5: Ποσοστό ελλειμματικότητας μεταποιητικής υποδομής σε επίπεδο περιφέρειας ή το προϊόν περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του Περιφερειακού Σχεδιασμού ή/και στη Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS 3).
  • Κριτήριο 6: Ποσοστό δαπανών σχετικών με τη χρήση – εγκατάσταση – εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος.
  • Κριτήριο 7: Αύξηση θέσεων απασχόληση
  • Κριτήριο 8: Μέγεθος επιχείρησης (Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη)
  • Κριτήριο 9: Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
  • Κριτήριο 10: Εξωστρέφεια επιχείρησης (Πωλήσεις της επιχείρησης στο εξωτερικό – υφιστάμενη κατάσταση)

9. Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Κατατίθεται τεχνικοοικονομική μελέτη και τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη φάση της υποβολής. Κατά την ένταξη του έργου κατατίθενται επιπλέον δικαιολογητικά.

 

Η Datacon μέσω εντύπου που θα συμπληρωθεί από την επιχείρηση θα ελέγξει, χωρίς κόστος, την αρχική επιλεξιμότητα της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην Χώρα παρακαλείσθε όπως αποστείλτε email στο [email protected] με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ως θέμα 4.2.1.-Πελοπόννησος. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.