ΤΑΑ | Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων & Υπηρεσιών


Στόχος του Υποέργου, είναι να ενισχύσει επενδυτικά σχέδια, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα.
 • Συνιστούν οντότητα εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους τη οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου.
  • Προτάσεις δεν μπορούν να υποβληθούν από οντότητες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κλπ.).
 • Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, όπως ισχύει.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και το με Α.Π. 42649/EYKE5351/10.04.2017 έγγραφο της EYKE «Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού 651/2014, ως προς το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής».
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (137/Α) βάσει του οποίου: οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από Ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, εντός 2 ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης:
  • α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
  • β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 • Υποβάλουν πρόταση για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα αξιοποιήσουν εμπορικά, στο πλαίσιο της οποίας δεσμεύονται:
  • ότι κανένα τμήμα του επενδυτικού έργου δεν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης,
  • ότι θα ενεργοποιήσουν – εφόσον δεν υφίσταται ήδη κατά τη φάση υποβολής πρότασης – επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι ακόλουθες Δραστηριότητες:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος:
  • Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, με αντικείμενο την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας και οικονομικής βιωσιμότητας, καθώς και τη διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου.
  • Διενέργεια έρευνας αγοράς.
  • Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων (ενδεικτικά: κατασκευή πρωτοτύπων σε εργαστηριακό περιβάλλον, εργαστηριακές προσομοιώσεις, κλπ), για τις οποίες τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους με βάση την ειδική φύση και τις απαιτήσεις του έργου,
 • Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης:
  • Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός.
  • Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος.
  • Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση (packaging, provisioning κλπ.)
 • Εμπορική αξιοποίηση
  • Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις.
  • Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να έχουν προϋπολογισμό:

από €200.000,00 έως €2.000.000,00.

ΕΙΔΟΣ & ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται με βάση:

 • Το μέγεθος της επιχείρησης,
 • Το είδος των δραστηριοτήτων και των επιλέξιμων δαπανών,
 • τα όρια ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού,

και αναλύεται ως ακολούθως:

ΔαπάνεςΠολύ μικρές & μικρές επιχειρήσειςΜεσαίες επιχειρήσεις
Βιομηχανικής Έρευνας70%60%
Πειραματικής Ανάπτυξης 45%35%
Εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας70%60%
Προστασίας της παραχθείσας γνώσης50%50%
Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις50%50%
Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας50%50%

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
 • Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Λήξη: Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2022