6η Προκήρυξη Γενικής Επιχειρηματικότητας – Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Σκοπός καθεστώτος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι:

 • η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας,
 • η αύξηση της απασχόλησης,
 • η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση,
 • η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding),
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης,
 • η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων,
 • η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας,
 • η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών,
 • η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Δικαιούχοι

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

Είδος ενίσχυσης

 1. Φοροαπαλλαγή
 2. Leasing
 3. Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:
 • Να είναι εξωστρεφείς,
 • Να είναι καινοτόμες,
 • Να προέρχονται από συγχώνευση,
 • Να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,
 • Να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
 • Τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,
 • Να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,
 • Επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.)
 • Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
 • Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στα 210-9313750,12 ή να μας στείλετε e-mail με θέμα Γενική Επιχειρηματικότητα έχοντας αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού.
 • Εναλλακτικά μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας μας, να συμπληρώσετε & να μας στείλετε τα στοιχεία σας.
 • Μπορείτε να τα συμπληρώσετε στη φόρμα επιλεξιμότητας ή στο σημείο επικοινωνήστε μαζί μας με την ένδειξη «Γενική Επιχειρηματικότητα» που θα βρείτε στην αρχική μας σελίδα.

Προβλέπονται ενισχύσεις  μέχρι και 55% (με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης ή μείγματος φρολογικής απαλλαγής και επιδότησης υπό προυποθέσεις) με βάση την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Υποβολές έως 31/3/2021


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-9313750,1,2 ή/και να στείλετε email στο [email protected] αναφέροντας στο θέμα Ν.4399/16.

Ο έλεγχος επιλεξιμότητας της επένδυσης και του φορέα αυτής παρέχεται δωρεάν συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στην ενότητα ελέγχος επιλεξιμότητας στην αρχική σελίδα.