2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Επενδυτικού Νόμου 4399/2016

Δικαιούχοι:

  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις ( < 10 άτομα και κύκλος εργασιών < 2 εκ € )
  • Μικρές επιχειρήσεις ( < 50 άτομα και κύκλος εργασιών < 10 εκ  € )

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις : 100.000€
  • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000€
  • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78): 50.000 ευρώ.

Περίοδος Υποβολής αιτήσεων:

  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1/6/2020
  • Λήξη: 30/10/2020

Επιχορήγηση 

  • Ποσοστό στο 100% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια του άρθρου 12 του Ν.4399 / 2016
  • Ποσοστό στο 70% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια σε άλλη περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα 210-9313750,1,2 ή να στείλετε email στο [email protected]

Ο έλεγχος της επιλεξιμόητητας της επιχείρησης παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.