ΕΑΤ | Ταμείο Εγγυοδοσίας (DeLFI)


 

«Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)»

 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. δημιούργησε το Ταμείο Εγγυοδοσίας (DeLFI), ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε νεοσύστατες και υφιστάμενες βιώσιμες επιχειρήσεις που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και στοχεύουν στην εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

 

Η παροχή εγγυήσεων υπέρ των επιλέξιμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC.
Στα €100εκ. ανέρχεται ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του DeLFI GF και με την μόχλευση που δημιουργείται το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα ανέλθει στα €500εκ., με ελάχιστο ποσό δανείου τα 50.000€ και ανώτατο τα 10.000.000€, όπως προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
 • για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα από τρία (3) έως δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
 • για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης (bullet) και απόδοσης της επιχορήγησης στην επιχείρηση, με δυνατότητα παράτασης (τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων) σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το δημόσιο, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.
 • Alpha Bank
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • EUROBANK
 • OPTIMA BANK
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • PROCREDIT BANK
 • Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ
 • Συνεταιριστική Τράπεζα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • Συνεταιριστική Τράπεζα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • Συνεταιριστική Τράπεζα ΧΑΝΙΩΝ
 • Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ
 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Το DeLFI GF λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ανεξάρτητα από τις πιθανές αβεβαιότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.