Διαχείριση & Παρακολούθηση Έργων (Project Management)

Διαχείριση & Παρακολούθηση Έργων (Project Management)

Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και σε Δημόσιους και σε Ιδιωτικούς Φορείς.
Περιλαμβάνει δυο κύριες φάσεις :

Α) Φάση Σχεδιασμού του έργου 
Η εταιρεία σε συνεργασία με τα στελέχη του τελικού δικαιούχου, Ιδιωτικής εταιρείας ή Δημόσιου οργανισμού κλπ,, διαμορφώνει τις προδιαγραφές του έργου, δημιουργώντας τα απαραίτητα Τεχνικά Δελτία Έργου. Με βάση αυτά θα γίνει η προκήρυξη του έργου, η τεχνική αξιολόγηση και η τελική κατακύρωση. Είναι εύλογο ότι οι διαδικασίες διαφοροποιούνται και από το μέγεθος του έργου και από τον τελικό δικαιούχο (ιδιωτικό ή δημόσιο) και από τον φορέα χρηματοδότησης.

Β) Φάση Υλοποίησης του Έργου
Η παρακολούθηση του έργου αναλύεται σε :

  • Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπου ελέγχεται η υλοποίηση του έργου με βάση τις προδιαγραφές,
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου, όπου ελέγχονται οι χρηματοοικονομικές συνιστώσες του έργου.

Περιλαμβάνει τη σύνταξη όλων των εκθέσεων προόδου, των εκθέσεων τροποποίησης, την ενδιάμεση ολοκλήρωση και την τελική ολοκλήρωση, σύμφωνα πάντα με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του έργου.

Η Datacon αναλαμβάνει την παρακολούθηση του έργου από την πρώτη στιγμή του σχεδιασμού του μέχρι το τελικό κλείσιμο του φακέλου.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;