ΕΑΤ | Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια


ΣΤΟΧΟΣ

Η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

ΣΧΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Στα €200εκ. ανέρχεται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Τραπεζικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια €300εκ. διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως €500εκ.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου κατανέμεται ανά υποπρόγραμμα ως ακολούθως:

Υποπρόγραμμα 1Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας:  Ύψος προϋπολογισμού €20 εκ.

Υποπρόγραμμα 2–Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης: Ύψος προϋπολογισμού €100 εκ.

Υποπρόγραμμα 3–Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ύψος προϋπολογισμού €80 εκ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια ύψους €18 εκ.

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από €80.000 έως €8.000.000.  Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση  στο σύνολο των υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη Τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των €8 εκ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο (2) έως δέκα (10) έτη με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 30/06/2025, ενώ οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30/6/2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK
 • PROCREDIT BANK