ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ | ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ν. 4738/2020


Οι νέες αλλαγές που επήλθαν στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Ν.4738 / 2020, αφορούν στα εξής:

  1. Υποχρεωτικότητα στην αιτιολόγηση της απόρριψης πρότασης ρύθμισης.
  2. Δυνατότητα ένταξης μοναδικών οφειλών.
  3. Δυνατότητα διατήρησης των ενήμερων ή ήδη ρυθμισμένων οφειλών στη πρόταση ρύθμισης που του προτείνεται, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης, υπό προϋποθέσεις.
  4. Δυνατότητα ένταξης και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκουν οικονομικό σκοπό αλλά ασκούν οικονομική δραστηριότητα (νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
  5. Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών υπέρ τρίτων (όπως είναι οι οφειλές σε δήμους κ.λπ), που εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση.
  6. Συναίνεση των μικροπιστωτών στην πρόταση ρύθμισης, όταν δεν έχουν καμία εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις.
  7. Τροποποίηση διαδικασίας διαμεσολάβησης με τους χρηματοδοτικούς φορείς προς όφελος του οφειλέτη.
  8. Διαγραφή σε ποσοστό 100% των τόκων της ρύθμισης που αντιστοιχούν στις μελλοντικές δόσεις για το Δημόσιο, σε περίπτωση προεξόφλησης αυτών.
  9. Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης οφειλών, και μετατροπή του από κυμαινόμενο σε σταθερό, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, της οποίας η υπογραφή έχει δρομολογηθεί, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου.
  10. Δυνατότητα λήψης, μέσω της πλατφόρμας, βεβαίωσης οφειλών προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για κάθε νόμιμη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών ν. 4738/2020