ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

1. Εργαλειοθήκη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. προϋπολογισμός  κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών του έργου. Η δράση είναι ενεργή.

2. «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Κρήτης»

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Κρήτης για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να ανάπτυξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται, από €5.000 έως €15.000. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, δύναται να ανέλθει στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης. Η δράση είναι ενεργή.