Αγροτική Ανάπτυξη

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 16 μέτρα. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα σχέδια βελτίωσης, την εγκατάσταση των νέων αγροτών (πριμ από 22.000 ευρώ), το πριμ των μικρών εκμεταλλεύσεων, τη μεταποίηση, τα βιολογικά, την εξισωτική κλπ. Συνολικά τα ποσά που θα δοθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους φτάνουν τα 5.870.466.756,39 ευρώ.

Τα Μέτρα του νέου ΠΑΑ έχουν ως εξής:

 • M01 – Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 14)
 • M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (άρθρο 15)
 • M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (άρθρο 16)
 • M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)
 • Μ05 – Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (άρθρο 18)
 • M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων (άρθρο 19)
 • M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (άρθρο 20)
 • M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26)
 • M09 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (άρθρο 27)
 • M10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (άρθρο 28)
 • M11 – Βιολογικές καλλιέργειες (άρθρο 29)
 • Μ12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (άρθρο 30)
 • Μ13 – Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (άρθρο 31)
 • M14 – Καλή διαβίωση των ζώων (άρθρο 33)
 • M15 – Συνεργασία (άρθρο 35)
 • M16 – Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013)
ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;