«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»


 • Νέα Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως 15/5/2018.
 • Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως 30/4/2018.

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 • Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Κατηγορία Α

 • Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β

 • Επιχειρήσεις της κατηγορίας «Τουριστικά Καταλύματα σύμφωνα με τον Ν. 4276/2014, όπως ισχύει» που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (7/11/2017) ισχύουν σωρευτικά :
  • Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02
  • Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
  • Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
  • Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Ο προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμανθεί από 25.000€ έως 400.000€
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 7/11/2017
 • Διάρκεια υλοποίησης έως 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

 

3. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

 • 45% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού (τουλάχιστον 0,2ΕΜΕ)

 

4.  ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης έως 3.000€/πιστοποιητικό (συμπεριλαμβάνονται και οι προκαταρκτικές δαπάνες) και συνολικά έως 12.000€.
 • Προβολή και Προώθηση έως 15.000€
 • Λογισμικό και Υπηρεσίες έως 10.000€ (η παραμετροποίηση και εκπαίδευση δύναται αν είναι το 20% της αξίας του λογισμικού). Είναι επιλέξιμες υπηρεσίες cloud, SAAS.
 • Μεταφορικά Μέσα έως 2000€
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου έως 40.000€
 • Διαχείριση – Παρακολούθηση 4.000€

 

5.  ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το διάστημα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί από τις 18/12/2017 έως και τις 28/3/2018.

 

 Σημείωση: Σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί ο τρόπος απόδειξης της ίδιας συμμετοχής

 

6. Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)

1.1 ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

1.1.1 Ξενοδοχεία

Περιορισμοί

 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δέκα (10) έως και πενήντα (50) κλίνες
 • Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των πενήντα (50) κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

1.1.2 Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

1.1.3 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

Περιορισμοί :

– Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

1.1.4 Ξενώνες φιλοξενίας νέων

1.2 ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

1.2.1Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Περιορισμοί:

– Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

1.2.2  Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

Περιορισμοί :

 • Κατάταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δέκα (10) κλίνες

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ.
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Αθλητικός Τουρισμός
 • Θαλάσσιος τουρισμός
 • Τουρισμός υπαίθρου
 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ