Εξωδικαστικός συμβιβασμός/μηχανισμός

Νέα Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 30/04/2020.


28/12/2018: Δόθηκε νέα παράταση κατάθεσης αιτήσεων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για ένα έτος ακόμα, με λήξη στις 31/12/2019.


 

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός / συμβιβασμός προβλέπει  «Κούρεμα» προστίμων και ρύθμιση χρεών στο Δημόσιο, στις Τράπεζες και στους προμηθευτές από 36 έως 120 δόσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε την πύλη της και σε αυτήν μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον εξωδικαστικό μηχανισμό εταιρίες με δυνατότητα πτώχευσης -και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η εξωδικαστική διαδικασία αφορά στη διευθέτηση όλων των κατηγοριών των χρεών τους είτε αυτά είναι προς τράπεζες, είτε στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και σε λοιπούς πιστωτές.

Προϋπόθεση είναι τα χρέη να έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 και να είναι ληξιπρόθεσμα τουλάχιστον 90 ημέρες. Μπορούν να υπαχθούν οφειλές που ρυθμίστηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2016 και δεν εξυπηρετούνται, επιταγές που δεν πληρώθηκαν, απαιτήσεις από διαταγές πληρωμών καθώς και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από δικαστικές αποφάσεις σε βάρος των οφειλετών.

Το συνολικό ποσό των χρεών θα πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ.

Σκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι η διαγραφή ή και η ρύθμιση χρεών ακόμη και σε 120 δόσεις,  προκειμένου βιώσιμες επιχειρήσεις να μπορέσουν να κάνουν επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους. Συνεπώς, όπως ορίζει ο νόμος, θα πρέπει να πληρούνται και άλλα κριτήρια. Για τις εταιρίες με απλογραφικό λογιστικό σύστημα, προϋπόθεση είναι να έχουν  θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τουλάχιστον μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις. Για εκείνες που κάνουν χρήση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, για την ίδια περίοδο θα πρέπει να έχουν επίσης μία χρήση με θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση.

Επίσης, για να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ο νόμος του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπει την προσκόμιση πλειάδας δικαιολογητικών, τα οποία και ο οφειλέτης επίσης θα υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.

Οι μικροί πιστωτές

Από το κούρεμα. ή τη ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιρούνται τα χρέη προς τους μικρούς πιστωτές. Τέτοιοι θεωρούνται και οι εργαζόμενοι. Ωστόσο κι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, ώστε κατά κύριο λόγο μικρές επιχειρήσεις και απασχολούμενοι να γλιτώνουν το «κούρεμα» και να πληρώνονται κανονικά τα οφειλόμενα ποσά. Έτσι, οι απαιτήσεις αυτές δεν πρέπει να:

* Υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των 2 εκατ. ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη,

* Υπερβαίνουν αθροιστικά  το ποσό των 20 εκατ. ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη. Όμως, αν οι απαιτήσεις των μικρών πιστωτών υπερβαίνουν αθροιστικά είτε το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, είτε συνολικό ποσοστό 15% του χρέους του οφειλέτη, θα συμμετάσχουν στη ρύθμιση οι πιστωτές με τις μεγαλύτερες κατά σειρά απαιτήσεις μέχρι το ως άνω όριο.

 

Η διαγραφή, οι 120 δόσεις και η συναίνεση των πιστωτών

Για να εγκριθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης μιας επιχείρησης, θα πρέπει να συναινέσουν τα 3/5 των πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, ήτοι υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο κ.λπ.

Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να προβαίνουν ακόμα σε διαγραφή τόσο βασικής οφειλής (κεφαλαίου) όσο προστίμων και προσαυξήσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των συμμετεχόντων στον μηχανισμό, με δυνατή την παράλληλη με τη διαγραφή επιμήκυνση της αποπληρωμής των οφειλών έως τις 120 δόσεις. Από τις διαγραφές θα εξαιρούνται μόνον οι βασικές οφειλές (το κεφάλαιο) ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, χωρίς να εξαιρούνται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

 

Η Datacon αναλαμβάνει να υποβάλλει στη σχετική πλατφόρμα την αίτηση ρύθμισης, την πρόταση ρύθμισης (συντάσσοντας τη σχετική μελέτη βιωσιμότητας) και τα σχετικά δικαιολογητικά. Σας υποστηρίζει σε όλα τα στάδια έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα:

τηλ: 210-9313750-3 ή να στείλετε e-mail στο [email protected] με θέμα: “εξωδικαστικός συμβιβασμός” αναφέροντας τα στοιχείας ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο ώστε να επικοινωνήσει με εσάς ένας συνεργάτης μας.