ΕΑΤ | Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων


ΣΤΟΧΟΣ

Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και περαιτέρω να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν συσταθεί έως και το χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.


ΣΧΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα μερικής επιδότησης του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου και αφορά, αποκλειστικά και μόνο, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ

Στα €240εκ. ανέρχεται ο προϋπολογισμός του Ταμείου. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια €360εκ. διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων για το Ταμείο ύψους έως €600εκ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια ύψους €8εκ.

Το ύψος του δανείου ανέρχεται από €10.000 έως €1.500.000.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο (2) έως πέντε (5) έτη με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 12 μήνες.


ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά:

     • Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης του δανείου αυτή θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας (30.06.2025), χωρίς δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής.
     • Σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων: α) Η 1η εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Δανειακής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι 30/06/2025, β)  Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων είναι εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.06.2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

     • ALPHA BANK
     • EUROBANK
     • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
     • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
     • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
     • ATTICA BANK
     • OPTIMA BANK
     • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
     • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
     • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
     • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
     • AEGEAN BALTIC BANK
     • PROCREDIT BANK