Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Α. Ενεργά καθεστώτα

1. Προκήρυξη του καθεστώτος «Συνέργειες & Δικτυώσεις» τουυ Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 – Α΄περίοδος – Υποβολές προτάσεων έως 31/1/2019.

2. Προκήρυξη του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 Υποβολές προτάσεων από 27/12/2018 έως 29/3/2019.

Σκοπός καθεστώτος

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι:

 • η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας,
 • η αύξηση της απασχόλησης,
 • η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση,
 • η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding),
 • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης,
 • η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων,
 • η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας,
 • η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών,
 • η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Ημερομηνίες έναρξης και λήξης του κύκλου υποβολών αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 27η Δεκεμβρίου 2018. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2019.

Δικαιούχοι

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία (Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Μ.Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε)
 • Συνεταιρισμοί
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ)
 • Ομάδες παραγωγών (ΟΠ)
 • Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός – τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις
 • Λοιπός εξοπλισμός
 • Μεταφορικά μέσα
 • Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)
 • Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

 • Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,
 • Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων

Είδος ενίσχυσης

 1. Φοροαπαλλαγή
 2. Leasing
 3. Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:
 • Να είναι εξωστρεφείς,
 • Να είναι καινοτόμες,
 • Να προέρχονται από συγχώνευση,
 • Να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,
 • Να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
 • Τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,
 • Να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,
 • Επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.)
 • Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
 • Το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στα 210-9313750,12 ή να μας στείλετε e-mail με θέμα Γενική Επιχειρηματικότητα έχοντας αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να κλείσουμε κάποιο ραντεβού.
 • Εναλλακτικά μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας μας, να συμπληρώσετε & να μας στείλετε τα στοιχεία σας.
 • Μπορείτε να τα συμπληρώσετε στη φόρμα επιλεξιμότητας ή στο σημείο επικοινωνήστε μαζί μας με την ένδειξη «Γενική Επιχειρηματικότητα» που θα βρείτε στην αρχική μας σελίδα.

Προβλέπονται ενισχύσεις  μέχρι και 55% (με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης ή μείγματος φρολογικής απαλλαγής και επιδότησης υπό προυποθέσεις) με βάση την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.


Β. Καθεστώτα με ολοκλήρωση υποβολών

1. Προκήρυξη του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 – Β ΄ Περίοδος

 • Νέα Παράταση υποβολής προτάσεων έως 21/5/2018. (ενημέρωση 2/5/2018)
 • Έναρξη υποβολών από 15/12/2017 έως 15/2/2018. Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως 16/4/2018. Νέα Παράταση Υποβολών έως 7/5/2018 (ενημέρωση 30/3/2018).
 • Στο 2ο κύκλο  θα  συγχωνευθούν  οι  δύο  φάσεις  υποβολής  των  αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και η υποβολή θα πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και οικείος φάκελος τεκμηρίωσης).

2. Προκήρυξη του Καθεστώτος «Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ»: Υποβολές έως 30/9/2018.

3. Προκήρυξη του Καθεστώτος «Μηχανολογικού Εξοπλισμού» :Υποβολές έως 15/12/2018 ή έως εξαντλήσεων των διαθέσιμων κονδυλίων.

 


Προκήρυξη Τεσσάρων (4) βασικών καθεστώτων του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 (Α΄Περίoδος: σε σταδιακή έκδοση αποτελεσμάτων)

Στις 19 Οκτωβρίου 2016 προκηρύχθηκαν τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

 1. « Γενική επιχειρηματικότητα » – Συνοπτική περιγραφή
 2. « Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού » – Συνοπτική περιγραφή
 3. « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » – Συνοπτική περιγραφή
 4. « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους »

Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι  και 55% με βάση την αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.