Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Νέος Επενδυτικός (Αναπτυξιακός) Νόμος 4399/2016

Α. Προκήρυξη Τεσσάρων (4) βασικών καθεστώτων του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 (σε αναμονή αποτελεσμάτων)

Στις 19 Οκτωβρίου 2016 προκηρύχθηκαν τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

  1. « Γενική επιχειρηματικότητα » – Συνοπτική περιγραφή
  2. « Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού » – Συνοπτική περιγραφή
  3. « Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ » – Συνοπτική περιγραφή
  4. « Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους »

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής είναι η 19 Οκτωβρίου 2016 για όλα τα καθεστώτα και η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται:

  1. στις 28 Φεβορυαρίου 2017  για τα καθεστώτα «Γενική επιχειρηματικότητα» και «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και
  2. στις  28 Απριλίου 2017,  για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός.

Προβλέπονται ενισχύσεις μέχρι 45% με τον υφιτάμενο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων  & 55% με βάση την αναμενόμενη αναθεώρηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2017), ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.