ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ν.4887/2022) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ν.4887/2022) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ


Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε δραστηριότητες στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθετούν τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων.

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Yπαγόμενα στο καθεστώς επενδυτικά σχέδια είναι όλα όσα έχουν αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος. Ενισχύονται επίσης και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

  • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

  • Λοιπές δαπάνες, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες,
  • δαπάνες για καινοτομία,
  • δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις,
  • δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης κ.α.

 

Προϋπολογισμός επενδύσεων – Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιo

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.

Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιo: € 10.000.000