ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ν.4887/2022) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (ν.4887/2022) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

 1. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4*) αστέρων,
 2. Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3*) τουλάχιστον αστέρων
 3. Επέκταση και εκσυγχρονισμό κλειστών ξενοδοχειακών μονάδων εφόσον θα αναβαθμιστούν σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4*) αστέρων
 4. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό κάμπινγκ τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων,
 5. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3*) τουλάχιστον αστέρων,
 6. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, µη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 7. Ίδρυση και εκσυγχρονισμό µη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:
  • φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,
  • υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε µία από τις ακόλουθες περιοχές:
   • ορεινές περιοχές, σύμφωνα µε την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
   • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα,
  • νησιά µε πληθυσµό < 3.100 κατοίκων,
  • κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισµού
  • διατηρούν ελάχιστο αριθµό είκοσι (20) ενοικιαζόµενων δωµατίων.
 8. ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων
 • Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ ,
 • τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της,
 • τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.,
 • τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ,
 • τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων,
 • τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
 • τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση,
 • τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και
 • τις δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της

 

Προϋπολογισμός επενδύσεων – Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.

Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο: € 10.000.000

 

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

Η ενίσχυση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, από το είδος της ενίσχυσης (επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)) και τα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (ΧΠΕ).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗLEASING
ΜΙΚΡΗ100%80%
(100% υπο προϋποθέσεις)
100%
ΜΕΣΑΙΑ80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
ΜΕΓΑΛΗ80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)

 


Β. ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

 

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν:

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως:

 • συνεδριακά κέντρα,
 • γήπεδα γκολφ,
 • τουριστικούς λιμένες,
 • χιονοδρομικά κέντρα,
 • θεματικά πάρκα,
 • εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)],
 • κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού,
 • ορειβατικά καταφύγια,
 • αυτοκινητοδρόμια,

β. εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,
 • δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου,
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και
 • Αγορά μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜμΕ ,
 • τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης της,
 • τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.,
 • τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ,
 • τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης,
 • τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων,
 • τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων,
 • τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση,
 • τις δαπάνες για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και
 • τις δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία της

 

Προϋπολογισμός επενδύσεων – Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης.

Ανώτατο ποσό των ενισχύσεων ανά επενδυτικό σχέδιο: € 10.000.000

 

Είδη, ένταση και ποσά ενισχύσεων

Η ενίσχυση εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, από το είδος της ενίσχυσης (επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)) και τα ποσοστά ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (ΧΠΕ).

Κατηγορία επιχείρησηςΕπιδότησηΦορολογικές ΑπαλλαγέςLeasing
ΜΙΚΡΗ80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)

100%100%
ΜΕΣΑΙΑ-80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)

80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
ΜΕΓΑΛΗ-80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)
80%
(100% υπο προϋποθέσεις*)

 

Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΓΑΛΗΜΕΣΑΙΑΜΙΚΡΗ & ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ50%60%70%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ50%60%70%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ50%60%70%
ΗΠΕΙΡΟΣ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ50%60%70%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ40%50%60%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ50%60%70%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ40%50%60%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ40%50%60%
ΚΡΗΤΗ40%50%60%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ40%50%60%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ40%60%70%
ΒΟΙΩΤΙΑ40%50%60%
ΦΘΙΩΤΙΔΑ40%50%60%
ΕΥΒΟΙΑ40%50%60%
ΦΩΚΙΔΑ40%50%60%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ30%40%50%
ΑΤΤΙΚΗ (Δυτικός τομέας Αθηνών)15%25%35%
( 305 Ανατολική Αττική - 306 Δυτική Αττική - 307 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΝΗΣΟΙ)25%35%45%