ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

1. Ψηφιακό Άλμα – Ψηφιακό Βήμα – ΕΣΠΑ 2014-2020-Επιδοτήσεις στην Πληροφοριακή Αναβάθμιση της Επιχείρησης. Υποβολές Προτάσεων: Δράση είναι κλειστή. Αναμένεται η έκδοση αποτελεσμάτων.

Παράταση υποβολής προτάσεων έως 15/11/2018.

2. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (σε διαδικασία έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων & αναμονής προκήρυξης Β΄κύκλου)

Προβλέπεται επιδότηση 40% έως 50% για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, υγείας, εφοδιαστικής αλυσίδας, υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να φτάσει έως τα 200.000€. Υποβολές προτάσεων: Δράση κλειστή.

3. “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” (σε διαδικασία έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων)

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Υποβολές προτάσεων: Δράση κλειστή.

4. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (σε διαδικασία έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων)

Η δράση αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Υποβολές προτάσεων: Δράση κλειστή.

5. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (start up) (σε διαδικασία έκδοσης οριστικών αποτελεσμάτων)

Η Δράση « Νεοφυής Επιχειρηματικότητα » αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει εως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης. Για περισσότερα πατήστε εδώ. Υποβολές προτάσεων: Δράση κλειστή.

ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ; ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ;