Αναπτυξιακοί νόμοι

1. Προκήρυξη του καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού (Αναπτυξιακού) Νόμου 4399/2016 - Β ΄ Περίοδος Έναρξη υποβολών από 15/12/2017 έως 15/2/2018. Παράταση Υποβολής Προτάσεων έως 16/4/2018. Νέα Παράταση Υποβολών έως 7/5/2018 (ενημέρωση 30/3/2018) Στο 2ο κύκλο  θα  συγχωνευθούν  οι  δύο  φάσεις  υποβολής  των  αιτήσεων υπαγωγής...

 A. Νόμος 3299/04 Παράταση υπολποίησης επενδύσεων: Προωθείται ρύθμιση για την παράταση υλοποίησης επενδύσεων που έχουν καταλητκική ημερομηνία 30/6/2018. Η νέα ημερομηνία που θα καθορισθεί θα είναι 31/12/2018. (ενημέρωση 3/4/2018) 14-11-2014: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.2399/2004 έως την...